INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články

Cílem semináře je přispět k diskusi na toto široké téma a upozornit na možnosti, jež nám otevírají nové poznatky o etio-pato-genezi těchto syndromů. Dalším cílem je zpřehlednit kineziologický rozbor a následné stanovení léčebného plánu těchto poruch. Důraz je zde kladen na odlišení posturálně-hybných, viscerálních a psychosomatických vlivů jak v diagnostice tak v terapii VAS. Z terapie je rozpracovávanou oblastí především kinezioterapie a využití cílených reflexních technik.


Tradiční pohled

Tradičně jsou bolesti zad přisuzovány přetížení struktur pohybového systému, iritaci související s lézí meziobratlové ploténky nebo blokádám intervertebrálních kloubů. Známé jsou některé viscerální vazby nebo vztah k převážně virovým horečnatým onemocněním. Velký význam se přikládá svalovým dysbalancím a nedostatečné kondici. V terapii se potom často uplatňuje šablonovitý přístup, spočívající v kombinaci antalgické fyzikální terapie s využitím klasických manuálních technik. Masivně se využívá medikace. Z LTV, pokud je využívána, převažují analytická, kondičně - protahovací cvičení. Jednotné nejsou ani názory na využití klidového režimu. Jak naznačují některé studie z posledních let, výsledky takových postupů často neodpovídají vynaložené námaze a časově se podstatně neliší od doby spontánního uzdravení,. Navíc se u takto léčených pacientů často setkáváme s recidivami.Toto zjištění, společně s rychlým rozvojem operačních technologií, vede ke stále častějšímu využívání operačních postupů.

Ergonomie

Ergonomický rozbor má u těchto syndromů zásadní důležitost. Umožňuje minimalizovat patogenní vnější zátěže. Má také zásadní vliv na snížení následných recidiv. Bohužel, ve většině případů se provádí nedostatečně nebo vůbec ne. Přitom nám nabízí maximální dlouhodobý efekt za minimální námahu.

Viscerálně - metabolické vlivy

Ihned na počátku diagnostické rozvahy je potřeba odlišit bolesti viscerálně - metabolického původu. Těžiště léčby bude potom v cílené medikaci a režimové úpravě. Důležitou součástí je cílená dieta, účinné vstupy nám nabízí reflexní terapie. Velice zajímavou inspirací jsou zkušenosti tradiční čínské medicíny nebo indická ajurvéda. A to nejen jako zásobník netradičních léčebných postupů, ale zejména pro svůj odlišný pohled na člověka a jeho nemoci. LTV a klasické manuální postupy zde hrají spíše doplňkovou roli.

Posturální podmíněnost

U pacientů s VAS velice často nacházíme chronické posturální patologie. Základem je koordinační porucha projevující se výpadkem centračně - stabilizační funkce. Výsledkem je špatná distribuce sil v oblasti kloubů a dalších segmentálních spojů. Toto vytváří velice nevýhodný terén z pohledu ochrany zatížených struktur. V případě takovéto posturální poruchy nalézáme často VAS i při standardním zatěžování pohybového systému. V terapii těchto pacientů má dominantní úlohu kinezioterapie zaměřená na zlepšení centračně - stabilizační funkce, do níž analytická kondiční cvičení většinou nepatří. Důležitou roli si zde zachovává ergonomie, ostatní druhy léčby hrají pouze doplňkovou úlohu.

Strukturální léze

V případě VAS nejčastěji uvažujeme o lézích meziobratlových plotének nebo struktur bezprostředně souvisejících s páteří. Také musíme brát v úvahu vliv různých adhezí a srůstů, které se mohou vytvářet v průběhu hojivých procesů. Nejčastěji jsou ve vazbě s chronickými záněty a hojením pooperačních a posttraumatických stavů. Tyto stavy často vyžadují přístrojová vyšetření včetně nákladných zobrazovacích metod. V léčbě hraje důležitou roli ergonomie, důležité je využívání kompenzačních pomůcek a ortéz. Často je indikováno operační řešení, někdy se neobejdeme bez imobilizace. Svůj význam hraje medikace zaměřená na různé doprovodné vlivy, související s hojením tkání. Význam manuální a fyzikální terapie je spíše doplňkový. Zásadní význam má kinezioterapie, cílená na cyklické odlehčení poškozené ploténky /McKenzie/ a především nácvik a zautomatizování posturální opory v zóně břicha, jež dokáže následně ochránit poškozený disk a měkké tkáně při flekční zátěži kombinované s rotací. To umožní, pokud máme také trochu štěstí, prohojení zóny léze. Neměli bychom si však tento postup plést s tradičním způsobem posilování břišních svalů.

Vliv zánětlivých a nádorových procesů

Zjištění těchto procesů zásadně mění priority ve výběru léčebných postupů. Většinou je kontraindikována větší zátěž, velmi opatrně musíme zacházet s manuální terapií. Rovněž použití reflexního dráždění může stav zhoršit. V léčbě bude dominantní vhodná medikace, někdy ve vazbě na cílenou dietu. Ve hře zůstává ergonomie. Dobře využitelné jsou zde některé postupy fyzikální léčby, zejména hydroprocedůry a vybrané druhy radioterapie. Důležitá je přiměřená psychoterapeutická péče, LTV hraje spíše doplňující úlohu.

Psycho - somatické vlivy

V oblasti zad jsou psychogenní projekce velmi časté. Mohou věrně simulovat i poměrně specifické typy VAS. A vůbec to neznamená, že pacient reálně bolest necítí. Psychogenní projekce se vyznačují typicky změněnou neuro - svalovou reakcí na vnější podnět, převažují pacienti s tendencí k neurotickým projevům v chování. Obtíže takového pacienta mohou přechodně vymizet, pokud musí spontánně reagovat na neočekávaný podnět. Je celkem samozřejmé, že běžné postupy léčby zde budou neúčinné. Hlavní roli mají pro placebo - efekt který je podmíněn úrovní komunikace s pacientem. Takový pacient patří do rukou odborníka na tuto problematiku, což je v současné době úzkoprofilové zboží, svou roli na přechodnou dobu mohou hrát psychofarmaka.

Závěr

Ve většině případů se setkáváme s kombinací několika faktorů, což diagnosticko - terapeutickou rozvahu ztěžuje. Je nutné určit nejenom etiopatogenezi konkrétního VAS, ale též aktuální hierarchii patogenních vlivů a vždy po určité období zacílit léčbu na dominující faktor. To znamená, že aktuální stav pacienta je potřeba průběžně monitorovat a cyklicky upravovat terapii.

Členění semináře

Jedná se o informativní víkendový seminář. Součástí semináře je též základní informace o některých postupech v léčbě VAS standardně ve světě využívaných. V praktické části je cílen na přehled postupu v rámci Mckenzie konceptu a zejména na aktivaci aktivní segmentální centrace v lumbo-pánevní zóně.

Účastníci semináře:

Seminář je určen pro fyzioterapeuty a lékaře

Vytisknout stránku Stránka emailem