INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články
     

(1) 2 »
MOBILIZACE ŽEBER - práce v kontextu řetězců funkčních poruch

Zřetězené funkční poruchy

Posturální poruchy se manifestují specifickou poruchou /až fixovanou deformitou/ držení těla. Stupeň její fixace odpovídá věku a sumaci zatěžování. Současně nalézáme pro danou poruchu typická zřetězení funkčních poruch /kloubní blokády, parciální svalové spasmy a alienace, trigerpoity,…/. Pokud chceme tuto situaci efektivně ovlivnit, je výhodné kombinovat přímé oslovení posturality /specifická kinezioterapie/ se současnou manuální /popř. reflexní/ eliminací výše zmíněných řetězců. Pro tuto práci je nezbytné si utvořit srozumitelnou představu o etio-pato-genezi těchto souborů poruch, určit jejich klíčové body a od nich tato zřetězení rozplétat. Jedním z vodítek nám bude funkční anatomie /tenzegritická stavba lidského těla/, druhým vývojová kineziologie /odchylky od ideálního vývoje/, dalším sumovaná zátěž vázaná na pohybové aktivity typické pro daného klienta /práce, sport,…/.  V úvahu je také potřeba brát prodělaná  traumata, viscerální poruchy a vliv psychického stresu.

METODA POLOHOVÉ RELAXACE

Metoda polohové relaxace - Positional Release Therapy - ( MPR – PRT) je velmi šetrný a efektivní způsob, kterým lze výrazně zmírnit svalovou hypertonii jak u ochranného svalového spasmu, tak i u spasticity. Polohováním těla nebo jeho části vyvoláme v hypertonickém či spastickém svalu fyziologickou odpověd‘, která je dostatečně výrazná k tomu, aby ovlivnila svalově kloubní dysfunkci. V poloze maximálního komfortu se uskuteční reflexní a cirkulační změny, které vedou k částečnému či úplnému uvolnění svalového spasmu, zmírnění bolesti a zlepšení hybnosti kloubu.

LETNÍ ŠKOLA FZYIOTERAPIE (LŠF)

Cílem projektu LŠF není suplovat pregraduální vzdělání, nýbrž vytvořit na neformální bázi diskusně pracovní fórum. Organizátoři chtějí podpořit diskuzní formu výuky provázanou praktickým ověřováním.

FYZIOCAMP - kurs koordinačně – silových cvičení

Cílem projektu je praktický nácvik a prožití kyneziterapeutických technik zaměřených na rozvoj koordinace pohybu, kinestézie /prožívání pohybu/ a posilování motorických funkcí.

FYZIOTERAPIE ALGICKÝCH VERTEBROGENNÍCH SYNDROMŮ

Cílem semináře je přispět k diskusi na toto široké téma a upozornit na možnosti, jež nám otevírají nové poznatky o etio-pato-genezi těchto syndromů. Dalším cílem je zpřehlednit kineziologický rozbor a následné stanovení léčebného plánu těchto poruch. Důraz je zde kladen na odlišení posturálně-hybných, viscerálních a psychosomatických vlivů jak v diagnostice tak v terapii VAS. Z terapie je rozpracovávanou oblastí především kinezioterapie a využití cílených reflexních technik.

MÍČKOVÁ FACILITACE U RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Jedná se o originální fyzioterapeutickou metodu vytvořenou fyzioterapeutkou pí. Zdenou Jebavou. Autorka rozpracovala použití molitanových míčků různých velikostí pro ovlivnění měkkých tkání. Míčky se díky svým fyzikálním vlastnostem ukázaly být velice vhodným nástrojem pro uvolnění kůže, podkoží, fascií a kloubů. Jejich využití umožnilo dosáhnout srovnatelných výsledků s mnohem složitějšími metodikami. Umožňují také výrazně snížit zatížení kloubů terapeuta v porovnání s klasickými technikami měkkých tkání. To se týká i mobilizačních technik, které jsou náplní druhého kurzu, navazujícího na tento seminář v podzimním období.

KURZ POSTIZOMETRICKÉ RELAXAČNÍ TERAPIE

ZAMĚŘENÍ NA BIOMECHANICKOU DYSFUNKCI PLETENCE PÁNEVNÍHO (modifikace přístupu P. Greenmana D.O.)

Tento praktický kurz se zaměřuje na řešení biomechanických dysfunkcí pánevního zkloubení použitím post izometrické relaxace. Přibližuje základy přístupu k této problematice dle konceptu P.Greenmana D.O.. Délka trvání kurzu je 14 hodin

DÝCHÁNÍ V KONTEXTU CENTROVANÉ POSTURY

Náplní tohoto semináře je aplikace poznatků moderní kineziologie na diagnostiku a terapii poruch dýchání. Ukazuje se, že poznatky vývojové kineziologie od základu mění náš dosavadní pohled na dechovou LTV. V kontextu centrované postury se nám kvalitativní složka dýchání jeví jako plně automatická funkce a dechový vzor jako nedílná součást základního lokomočního vzoru.

APLIKOVANÁ KINEZIOLOGIE

Jedná se o základní seminář pro diagnostiku a terapii poruch hybného systému. Je vhodné jej absolvovat jako úvodní z témat přednášených Dr. Švejcarem. Náplní teoretické části je rozpracování kineziologického modelu jako teoretické baze pro práci fyzioterapeuta. Definují se zde základní pojmy potřebné pro pochopení funkce hybného systému v kontextu integrity organismu. Důležitou náplní je popis a interpretace posturálních funkcí, včetně jejich vazeb na vnitřní orgány a psychiku. Základním východiskem zde je vývojová kineziologie, jež umožňuje pochopit některé dříve nesrozumitelní souvislosti v pohybovém systému. Důležité je chápat teleologičnost procesů v lidské motorice a propojení biomechanického a biokybernetického pohledu. To nám také umožňuje lépe chápat rozsáhlé viscerální a psychosociální vztahy.v posturální systému. Nejedná se zde jen o teoretické přednášky, nýbrž především o praktické hledání a testování probíraných zákonitostí na sobě a dle potřeby i na pacientech. Praxe zabírá většinu času. Podle zkušeností autora je to jediná možnost, jak se tyto, pro většinu účastníků nové poznatky, dají pochopit.

TERAPIE SKOLIÓZ PODLE SCHROTHOVÉ

Autorka metody, pí. Schrothová, byla sama postižena těžkou skoliózou. Na základě zkušeností s vlastní terapií vypracovala na svou dobu pozoruhodný systém fyzioterapeutické léčby. Prokázala značnou tvořivost a pozorovací talent. Sestavila trojrozměrný model skoliózy. Pro nejběžnější tříobloukovou křivku trup rozdělila do tří proti sobě rotujících bloků. Z tohoto modelu odvozená terapie je založena na prostorovém derotačním cvičení v relativně velkých objemech. Schrothová současně často používala derotační vypodložení bodů opory těla a facilitaci svalové funkce skrze dýchání. Díky úsilí pí. Schrothové bylo v Německu založeno léčebné centrum. Pacienti tam absolvují dlouhodobý pobyt, zaměřený na přesný nácvik a následný trénink derotačních cvičení. Objemy denního cvičení dosahují až 7 hodin. Během tohoto pobytu dochází také k ověření terapie a po jeho skončení pacienti pokračují v autoterapii s ambulantní kontrolou.

(1) 2 »