INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články
     

(1) 2 »
MOBILIZACE ŽEBER - práce v kontextu řetězců funkčních poruch

a


MOBILIZACE PÁNVE A BEDER – práce v kontextu řetězců funkčních poruch

 

Zřetězené funkční poruchy

Zdrojem zřetězených funkčních poruch (parciální svalové spasmy a alienace, trigerpointy, fasciální dystenze a prosaky) jsou posturální poruchy, prodělaná traumata a někdy také sumace jednostranného přetěžování. Typické řetězce těchto poruch také nalézáme ve vazbě na orgánová onemocnění.  Pro jejich fixaci má zásadní význam oblast hrudníku, pánve a břicha. Proto manuální terapie trupu je základem jejich terapie. V prvním semináři se zaměříme na zónu hrudníku  (pravá žebra, sternum a klíček). Druhý seminář je cílen na oblast pánve a břicha.

Pro práci s řetězci funkčních poruch je nezbytné si utvořit srozumitelnou představu o etio-pato-genezi těchto souborů, určit jejich klíčové body a od nich potom tato zřetězení rozplétat.

Jedním z vodítek nám bude funkční anatomie (tenzegritická stavba lidského těla), druhým vývojová kineziologie (odchylky od ideálního vývoje). Důležitý je rozbor sumované zátěže, vázané na pohybové aktivity typické pro daného klienta /práce, sport,…/.  V úvahu je také potřeba brát prodělaná  traumata, viscerální poruchy a vliv psychického stresu.

ASC - AKTIVNÍ SEGMENTÁLNÍ CENTRACE

Co je ASC

ASC je diagnosticko-terapeutický koncept zaměřený především na poruchy posturality a jejich vliv na kvalitu pohybu a držení těla v zátěžových situacích. Základem je kineziologický model postupně vytvářený autorem v průběhu 30 let klinické praxe kombinované s výukou fyzioterapie  na univerzitách v ČR i zahraničí.  ASC nachází uplatnění především u poruch držení těla /včetně idiopatické skoliózy a jiných posturálně podmíněných deformit/, bolestivých stavů vázaných na traumata nebo chronické přetěžování, popř. funkčně podmíněných viscero-metabolických poruch.  Inspirací pro autora byla práce Václava Vojty /zejména vývojová kineziologie/, koncept Ludmily Mojžíšové, klasická manuální terapie, práce některých osteopatů a tradiční čínská medicína.

Moderní fyziotrénink

Základní kniha o fyziotréninku

Correctfoot

Carbonová platforma umožňuje velmi přesnou práci při terapii a snese ultimativní sportovní zatížení

ČHI KUNG VE FYZIOTERAPII

Cílem sdělení je vytvořit u posluchačů základní povědomí o tradičním, původně čínském cvičení čchi kung, zdůraznit jejich zdravotní potenciál a v rámci možností prakticky vyzkoušet vybrané postupy. Cílem je motivovat posluchače k vlastní praxi.

JÓGA VE FYZIOTERAPII

Jóga je v naší zemi dostatečně známa a její tradice sahá hluboko do časů první republiky. V tomto sdělení si připomeneme její tradici a zaměříme se na její zdravotní aspekt, s důrazem na, z pohledu západní kultury, atypické techniky. 

LETNÍ ŠKOLA FZYIOTERAPIE (LŠF)

Cílem projektu LŠF není suplovat pregraduální vzdělání, nýbrž vytvořit na neformální bázi diskusně pracovní fórum. Organizátoři chtějí podpořit diskuzní formu výuky provázanou praktickým ověřováním.

FYZIOCAMP - kurs koordinačně – silových cvičení

Cílem projektu je praktický nácvik a prožití kyneziterapeutických technik zaměřených na rozvoj koordinace pohybu, kinestézie /prožívání pohybu/ a posilování motorických funkcí.

FYZIOTERAPIE ALGICKÝCH VERTEBROGENNÍCH SYNDROMŮ

Cílem semináře je přispět k diskusi na toto široké téma a upozornit na možnosti, jež nám otevírají nové poznatky o etio-pato-genezi těchto syndromů. Dalším cílem je zpřehlednit kineziologický rozbor a následné stanovení léčebného plánu těchto poruch. Důraz je zde kladen na odlišení posturálně-hybných, viscerálních a psychosomatických vlivů jak v diagnostice tak v terapii VAS. Z terapie je rozpracovávanou oblastí především kinezioterapie a využití cílených reflexních technik.

MÍČKOVÁ FACILITACE U RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Jedná se o originální fyzioterapeutickou metodu vytvořenou fyzioterapeutkou pí. Zdenou Jebavou. Autorka rozpracovala použití molitanových míčků různých velikostí pro ovlivnění měkkých tkání. Míčky se díky svým fyzikálním vlastnostem ukázaly být velice vhodným nástrojem pro uvolnění kůže, podkoží, fascií a kloubů. Jejich využití umožnilo dosáhnout srovnatelných výsledků s mnohem složitějšími metodikami. Umožňují také výrazně snížit zatížení kloubů terapeuta v porovnání s klasickými technikami měkkých tkání. To se týká i mobilizačních technik, které jsou náplní druhého kurzu, navazujícího na tento seminář v podzimním období.

KURZ POSTIZOMETRICKÉ RELAXAČNÍ TERAPIE

ZAMĚŘENÍ NA BIOMECHANICKOU DYSFUNKCI PLETENCE PÁNEVNÍHO (modifikace přístupu P. Greenmana D.O.)

Tento praktický kurz se zaměřuje na řešení biomechanických dysfunkcí pánevního zkloubení použitím post izometrické relaxace. Přibližuje základy přístupu k této problematice dle konceptu P.Greenmana D.O.. Délka trvání kurzu je 14 hodin

DÝCHÁNÍ V KONTEXTU CENTROVANÉ POSTURY

Náplní tohoto semináře je aplikace poznatků moderní kineziologie na diagnostiku a terapii poruch dýchání. Ukazuje se, že poznatky vývojové kineziologie od základu mění náš dosavadní pohled na dechovou LTV. V kontextu centrované postury se nám kvalitativní složka dýchání jeví jako plně automatická funkce a dechový vzor jako nedílná součást základního lokomočního vzoru.

APLIKOVANÁ KINEZIOLOGIE

Jedná se o základní seminář pro diagnostiku a terapii poruch hybného systému. Je vhodné jej absolvovat jako úvodní z témat přednášených Dr. Švejcarem. Náplní teoretické části je rozpracování kineziologického modelu jako teoretické baze pro práci fyzioterapeuta. Definují se zde základní pojmy potřebné pro pochopení funkce hybného systému v kontextu integrity organismu. Důležitou náplní je popis a interpretace posturálních funkcí, včetně jejich vazeb na vnitřní orgány a psychiku. Základním východiskem zde je vývojová kineziologie, jež umožňuje pochopit některé dříve nesrozumitelní souvislosti v pohybovém systému. Důležité je chápat teleologičnost procesů v lidské motorice a propojení biomechanického a biokybernetického pohledu. To nám také umožňuje lépe chápat rozsáhlé viscerální a psychosociální vztahy.v posturální systému. Nejedná se zde jen o teoretické přednášky, nýbrž především o praktické hledání a testování probíraných zákonitostí na sobě a dle potřeby i na pacientech. Praxe zabírá většinu času. Podle zkušeností autora je to jediná možnost, jak se tyto, pro většinu účastníků nové poznatky, dají pochopit.

TERAPIE SKOLIÓZ PODLE SCHROTHOVÉ

Autorka metody, pí. Schrothová, byla sama postižena těžkou skoliózou. Na základě zkušeností s vlastní terapií vypracovala na svou dobu pozoruhodný systém fyzioterapeutické léčby. Prokázala značnou tvořivost a pozorovací talent. Sestavila trojrozměrný model skoliózy. Pro nejběžnější tříobloukovou křivku trup rozdělila do tří proti sobě rotujících bloků. Z tohoto modelu odvozená terapie je založena na prostorovém derotačním cvičení v relativně velkých objemech. Schrothová současně často používala derotační vypodložení bodů opory těla a facilitaci svalové funkce skrze dýchání. Díky úsilí pí. Schrothové bylo v Německu založeno léčebné centrum. Pacienti tam absolvují dlouhodobý pobyt, zaměřený na přesný nácvik a následný trénink derotačních cvičení. Objemy denního cvičení dosahují až 7 hodin. Během tohoto pobytu dochází také k ověření terapie a po jeho skončení pacienti pokračují v autoterapii s ambulantní kontrolou.

VYUŽITÍ AKTIVNÍ CENTRACE U POSTTRAUMATICKÝCH A POOPERAČNÍCH STAVŮ KONČETIN

Náplní semináře je kineziologický rozbor funkce končetin postižených traumatem, cílený především na změněné neurosvalové souhry a reakce. Následuje stanovení postupného cíle fyzioterapie a fyzioterapeutického plánu. V praktické části je kladen důraz na obnovu a následný trénink aktivní stability kloubů postižené končetiny v přirozených zátěžových situacích. Centračně-stabilizační funkce je zde důsledně oddělena od cíleně-motorické, fázické neurosvalové práce.

FYZIOTERAPIE IDIOPATICKÉ SKOLIÓZY

Pokud u nějaké diagnózy čteme přívlastek "idiopatický", zní to vždy trochu podezřele. Platí to i v případě idiopatické skoliózy. Často se za příčinu skoliózy považovalo jednostranné přetěžování v období růstu, např. nošením školní brašny na jednom rameni. Jindy se za příčinu považovala rozdílná délka dolních končetin. Ano, sumace jednostranné vnější síly, může způsobit určitou deformitu páteře. Ale v tomto případě mluvíme o kompenzační deformitě, které není tak těžké porozumět a jejíž léčba nepředstavuje zásadní problém. Daleko častěji se však setkáváme s procesem, který se nedá takto jednoduše vysvětlit. Zde se potom často zmiňovala svalová dysbalance a fyzioterapie se soustřeďovala na protahování zkrácených a posilování oslabených svalových skupin. Výsledky takové terapie však byly velice sporné. Navíc se nebralo v úvahu, že lidí s podobnou dysbalancí je mnoho, ale jen někteří reagují ve smyslu idiopatické deformity. Jeden z nejfunkčnějších modelů skoliózy vypracovala německá terapeutka pí. Schrothová. Jedná se o biomechanický model vzniklý na základě empirie. Nepostihoval sice etiopatogenezi poruchy, ale umožňoval poměrně efektivní LTV formou intenzivního cvičení v diagonálním směru, často s využitím korekce dýchání a vypodložení bodů opory těla.

METODA Mc KENZI V KONTEXTU CENTROVANÉ POSTURY

Tento seminář se snaží pomoci zaplnit mezeru, která vznikla za minulého režimu cenzurou a blokací informací. Ti dříve narození si dobře pamatují, jakým problémem bylo pouhé zhotovení fotokopie. Cenzura postihovala hlavně informace z anglofonní zóny. Je smutné, že těch několik vyvolených, kterým byly informace relativně přístupné, neumožnili jejich předání v dostatečné míře široké odborné veřejnosti. V těchto specifických podmínkách se v československé rehabilitaci vytvořila schizofrenní situace: na jednu stranu zde pracovalo mnoho nesmírně schopných lidí kteří často vytvořili originální diagnosticko-léčebné postupy a na druhou stranu u většiny pracovníků oboru existovala trestuhodná neinformovanost o tom, kam se obor v zahraničí ubírá. O některých, ve světě standardních technikách, byly informace jen schematické, o jiných chyběly úplně. To, co zejména chybělo, byl přímý kontakt s autorskými školami a pracovišti ve světě a tím nedostupnost kvalitních praktických seminářů o některých, v zahraničí uznávaných metodikách. Toto "opomenutí" postihlo i terapii kořenových syndromů podle McKenziho, přestože je ve světě v širokém měřítku využívána několik desetiletí. V ČR se první praktický seminář o této terapii konal pod patronací kliniky rehabilitačního lékařství FNKV v počátku 90. let pod vedením amerických lektorů. V současné době již základní školení o této metodě probíhají pod vedením kolegyně Mgr. Novákové, jenž je též prvním oficiálním zástupcem mezinárodního McKenziho institutu v ČR. Proto se u tohoto semináře více soustřeďujeme na konfrontaci původní metody s moderními poznatky o centraci a řízení motoriky.

MANUÁLNÍ TERAPIE PODLE MOJŽÍŠOVÉ

Tento kurz tvoří se seminářem "aplikovaná kineziologie" integrovaný celek. Jeho hlavní náplní je popis a interpretace souborů funkčních poruch, které doprovázejí typické poruchy držení těla a pohybových stereotypů. Jsou zde dávány do vztahu především s podprahovou nocicepcí. Kurz je praktický, úvod tvoří nácvik palpace a hlavní náplní je praktikování konkrétních diagnostických a terapeutických hmatů.

TAPING V PRÁCI FYZIOTERAPEUTA

První informace o tejpování pronikly do Československa v 60. letech dvacátého století. Až do současné doby taping aplikovali téměř výhradně sportovní maséři. Přitom se nabízí široký prostor pro uplatnění v léčbě posttraumatických stavů končetin jako dynamická, měkká ortéza šitá na míru.

BODYART - TERAPIE

Cílem semináře je za pomoci výtvarných prostředků pomoci pacientům s handicapem uvědomit si vlastní osobnost a omezující psychosociální bariéry. Současně je cílem specifickým způsobem rozvíjet jemnou motoriku v rámci tvůrčího výtvarného procesu. Práce je členěna do tří rámcových témat.

(1) 2 »